found money 10-12-2018

penny, 1992; penny, 2013

YTD found money: $4.68

Advertisements